Samenspel

Wanneer Samenspel?
Kinderen leren normaal gesproken spelenderwijs omgaan met elkaar. Tijdens het buitenspelen zijn er mogelijkheden om dit te oefenen. Door een toename van de tijd die kinderen voor of achter een beeldscherm doorbrengen en afname van de tijd die wordt besteed aan buitenspelen, wordt het leren omgaan met elkaar steeds minder geoefend. Samenspelen gaat dan soms niet meer vanzelf. Een aantal kinderen heeft daardoor moeite om zelf de leef- en spelregels te ontdekken. Kinderen met een dergelijke gecombineerde problematiek worden met behulp van de Samenspel-groep geholpen om te spelen, te bewegen en zich op een natuurlijke wijze te ontwikkelen.

Voor wie is Samenspel?
Samenspel is speciaal voor kinderen van de basisschool (5 tot 12 jaar), die problemen ervaren in het spelen met andere kinderen. Dit kan zich uiten in het gezin, tijdens de gymles, bij vriendjes en ook bij het spelen op het speelplein. Ook de aansluiting bij de sportvereniging verloopt vaak moeizaam. Sport en spel kan deze kinderen helpen de "bewegende wereld" te begrijpen.

Voorbeelden van werkdoelen

 • Leren concentreren / luisteren
 • Beheersen van impulsen
 • Verbeteren van zelfinzicht
 • Leren samenspelen en samenwerken
 • Plezier beleven aan bewegen
 • Omgaan met winnen en verliezen
 • Uiten, durven, doen en doorzetten
 • Vriendjes maken
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Leren op tijd te stoppen
 • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Niet zo snel boos worden
 • Leren omgaan met .....

Werkwijze
Met behulp van de begeleiding van een psycholoog, kinderfysiotherapeut en een psychomotorisch therapeut kan het kind "spelend leren". De Samenspel-groep richt zich op het vergroten van vaardigheden op zowel motorisch als sociaal-emotioneel gebied. Bewegen is naast een doel ook een middel bij het aanleren van sociale vaardigheden, het bevorderen van emotionele groei en ontwikkeling. Dit wordt getraind in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen van dezelfde leeftijd, die 18 keer wekelijks in een gymzaal bij elkaar komen. Er worden bewust activiteiten gekozen die aansluiten bij de hulpvragen en de werkdoelen van de kinderen in de groep. Vervolgens kan het kind de werkdoelen ook in zijn of haar dagelijkse leefwereld toepassen.

De psycholoog, kinderfysiotherapeut psychomotorisch therapeut maken voorafgaand aan de start van Samenspel kennis met ouder(s) en kind. Zij observeren het gedrag en de motoriek van het kind om te bekijken of het past in de groep. Verwachtingen van ouders en van de therapeuten worden over en weer uitgesproken. Er wordt een werkdoel gekozen dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. Tijdens de bijeenkomsten van Samenspel wordt aan dit werk doel in spel en in gesprekken aandacht besteed. Aan het eind van elke bijeenkomst krijgt het kind huiswerkopdrachten mee om het geleerde ook thuis en op school te oefenen en toe te passen.

De ouders worden actief bij het proces van Samenspel betrokken. Er zijn drie momenten waarop ouders aanwezig mogen zijn tijdens de therapie. Halverwege de periode Samenspel is er een gezamenlijke ouderavond waarin de individuele doelen van het kind worden geëvalueerd en waarin verschillende thema's rondom het gedrag van kinderen worden besproken. Aan het eind van de training wordt met de ouders individueel het proces en de ontwikkeling van hun kind geëvalueerd. Mogelijkheden om door te stromen naar een reguliere sportvereniging worden besproken. Wanneer de werkdoelen van het kind nog niet (volledig) zijn gehaald, wordt advies gegeven over het vervolgtraject. De kinderpsycholoog is tijdens de intake, kijkmomenten en de ouderavonden aanwezig.

Heeft u het gevoel dat uw kind baat kan hebben bij Samenspel ? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken uw vragen en  onderzoeken samen met u of Samenspel zinvol is.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign